Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Triết lý giáo dục


26/07/2022 11:14  813Triết lý giáo dục của Nhà trường:

    Học tập trải nghiệm - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Phục vụ cộng đồng 

     Sinh viên trở thành người phát triển toàn diện về năng lực và tố chất thông qua quá trình học tập trải nghiệm, kết hợp với NCKH nhằm phục vụ cộng đồng.

     Theo đuổi triết lý giáo dục “Học tập trải nghiệm - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Phục vụ cộng đồng”, nhà trường tạo ra môi trường văn hoá học tập ứng dụng và nuôi dưỡng khát vọng phục vụ cộng đồng của SV. Nhà trường tin rằng sinh viên sẽ trở thành người hữu ích của xã hội, có ý thức phục vụ cộng đồng và thể hiện trách nhiệm của người trí thức thông qua việc học tập trải nghiệm để hình thành năng lực nghề nghiệp, khả năng NCKH, lòng đam mê sáng tạo và sự tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

 

Triết lý giáo dục của Viện:

       Viện theo đuổi triết lý giáo dục “Learning by Design”. Theo đó, sinh viên được học và trải nghiệm theo quy trình kiến tạo sản phẩm là: Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Thực hiện - Vận hành. Qua đó giúp sinh viên đạt được kết quả học tập mong đợi. Triết lý này được thực hiện thông qua các nguyên tắc sau:

  • Khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo thông qua triết lý “có thành quả sớm” ngay từ năm thứ I.
  • Cung cấp hướng dẫn trải nghiệm để người học tự khám phá kiến thức thông qua bài tập, bài thực hành, đồ án học phần.
  • Có hệ thống E-learning hỗ trợ tự học và tăng cường tương tác giữa giảng viên và SV; và giữa các SV ngoài giờ lên lớp.
  • Tổng hợp các kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết vấn đề, kỹ năng cá nhân thông qua các đồ án học phần, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp.
  • Giảng dạy khuyến khích người học tham gia vào quá trình dạy và học, do đó vai trò của GV trong lớp học như là vai trò “điều phối viên” thay vì là người giảng dạy.
  • Tất cả GV của Viện đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giảng và thống nhất với các nguyên tắc trên; GV Viện được tập huấn phương pháp giảng dạy theo ISW; Khuyến khích GV chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy thông qua seminar, hội thảo, dự giờ.