Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Đội ngũ giảng viên


02/11/2022 05:21  900Lãnh đạo

Giám đốc Viện: TS. Nguyễn Hồ Quang

Phó giám đốc chương trình: TS. Nguyễn Văn Tấn

Phó giám đốc chương trình: ThS. Đinh Hải Lâm

Cán bộ hỗ trợ

Thư ký: CN. Nguyễn Thị Hoa Cúc

Cán bộ giảng viên

1

TS. Lê Quốc Cường

6

ThS. Ngô Bảo

2

TS. Phạm Tuấn Anh

7

ThS. Hồ Đức Dũng

3

ThS. Huỳnh Minh Phú

8

ThS. Trần Dũng

4

ThS. Phạm Việt Hưng

9

ThS. Cao Trọng Hùng

5

ThS. Hồ Duy Khánh